CENTRUM STARÉ LIBUŠE

PARALELNÍ ZADÁNÍ NOVÉHO CENTRA MČ PRAHA-LIBUŠ
 

V průběhu léta vybrala městská část čtyři architektonická studia, která zpracovala návrh proměny předprostoru současného obecního úřadu na Libušské a přilehlého dvora, stejně jako o úpravách všech přilehlých staveb ‒ Libušské čp. 1, čp. 35 a stodoly ve dvoře.
Všechna čtyři studia své návrhy prezentovala dvanáctičlenné komisi složené z politiků i odborníků nejdříve ve fázi rozpracovanosti a následně v podobě finální. Diskuze byly náročné a důkladné ‒ jen samotným prezentacím jsme věnovali dvě dopoledne, které zakončilo souhrnné hodnocení. Řešili jsme citlivost přístupů k historickému dědictví místa, dostatek parkovacích míst, zda jsou návrhy obou budov uspořádány logicky a funkčně, zda budou veřejná prostranství dost přehledná a příjemná v zimě i v létě, zda vybraný návrh přinese do fungování návsi nějaké nové kvality a zda bude citlivý k životnímu prostředí.

Na konci se komise svým hlasováním rozhodla, že nejlepší návrh zpracovalo U/U studio. Mladý ateliér známý zatím především realizacemi skateparků, od kterých se ale postupně přeorientoval na širší záběr zadání - především veřejných prostranství, vytvořil nejhravější a nejpřesvědčivější návrhy návsi, dvora i uspořádání domů. Popis jejich návrhu najdete níže, stejně jako vizualizace, axonometrie i situace proměn centra Libuše vítězného návrhu i dalších studií. Dole na stránce jsou ke stažení i brožury popisující jednotlivé návrhy detailněji.

Pokud Vás téma více zajímá, 21. února 2024 v 17:30 bude v budově Libušská čp. 1 zahájena výstava jednotlivých návrhů, kterou zahájí prezentace vítězného návrhu samotnými autory. Budeme rádi, pokud se na prezentaci potkáme!

 

Popis vítězného návrhu

U / U studio

Anotace

Libuš i Písnice postrádají klasické náměstíčko, kde by se koncentroval život v obci, místo, kde by se sousedé mohli zastavit na kus řeči. Mezi největší problémy oblasti patří absence centrálního místa pro neformální setkávání, pořádání veřejných akcí, občanskou vybavenost a odpočinek

v klimaticky příznivém prostředí. Cílem našeho návrhu je pomocí aktivace nových funkcí, rekonstrukce budov a revitalizace veřejných prostor a soudobých principů vytvořit prostor, které současným obyvatelům Libuše takové centrum bude poskytovat.

Prostor současné návsi s parkovištěm a nevyužívaný dvůr maximálně propojujeme, přičemž

v jednotlivých sekcích má území odlišní charakter, funkce i intimitu. V stávajících budovách aktivujeme občanskou vybavenost a veškerý život otáčíme směrem dovnitř nového centra obce, díky čemu opět vyrovnáváme chodník podél Libušské ulice. Významné prostory s klenutým stropem vracíme do každodenního života obyvatelů a místo krátkého pozastavení měníme

na destinaci.  Zároveň navrhujeme místo s dostatečnými plochami pro variabilní užívaní v případě konaní různorodých kulturních a komunitních akcí a významných událostí.

Komplikované území dvora schované za stávající zdí vizuálně a funkčně propojujeme s aktivnější návsí. Historické zdi a vodovodní studny se přímo podílejí na nových aktivitách ve veřejném prostoru, co návštěvníka vybízí k pokračování dál do území. Tekoucí voda a propojovací zelený pás nové vegetace pomáhá utvářet příjemné mikroklima napříč všemi sekcemi nového centra Libuše. Různorodost navrhovaných aktivačních funkcí v kombinaci s výběrem kvalitních provozovatelů občanské vybavenosti vytváří atraktivní prostředí pro trávení volného času obyvatel i mimo konání kulturních a komunitních akcí.

Změna hranic pozemku

Pro lepší prostupnost a proporce veřejných prostranství volíme úpravu majetkových poměrů na pozemku posunutím hranice sousedního pozemku na okraj stodoly.

Doprava

V oblastech s obtížným přístupem pro automobily uvolňujeme některá parkovací místa a ponecháváme jen nezbytné minimum na okraji vozovky, kde automobily zároveň slouží jako akustická bariéra. Celou oblast navrhujeme tak, aby byl možný příjezd vozidel až ke stodole.

Vstupy a prostupnost

Do oblasti jsou dva vstupy z přechodu pro chodce a dva po chodníku.  Hlavní myšlenkou návrhu je zajištění plynulého průchodu občana do zadní části areálu atraktivitou diverzního veřejného prostoru.

Jedno území, dvě atmosféry.

Stávající historické hradby přirozeně rozdělují pozemek na segmenty, kterým dáváme různé funkce a atmosféru. Díky různým funkcím a materiálům mohou jednotlivé části nového centra městské části fungovat různými způsoby a při tom tvořit jeden celek.

Zelený pás

Celá podélná osa veřejných prostranství je propojena zeleným pásem, který tvoří pokračování vzrostlých lip. Tento zelený pás vizuálně propojuje jednotlivé funkce a přispívá k příznivému mikroklimatu v jinak rozpáleném prostředí.

Aktivace významných prvků

Historickou zeď bývalé stodoly a barokní zahrady stavíme v našem návrhu do centra dění. Pomocí hravých otvorů jsme zdi zpřístupnili a vdechli jím novou funkci.

Voda

V oblasti jsou dvě stávající studny, které aktivujeme. Čerpaná voda z nich bude proudit navrženým zemním žlabem do místa, kde v minulosti stávala kašna barokní zahrady. Voda bude ochlazovat celkové mikroklima a její proud vtáhne návštěvníka do zadní části.

Živý parter

Všechny funkce budovy se otáčejí směrem k ose navržených veřejných prostranství. Do budovy č.p. 1 navrhujeme nové vstupy, přidáváme prostor pro drobný provoz a otevíráme klenuté prostory veřejnosti. V budově č.p. 35 navrhujeme rohovou otevřenou kavárnu, která vdechne život pod vzrostlými lipami.

Zeleň

Vegetace je vybrána tak aby respektovala a navazovala na stávající zeleň v nejbližším okolí i sousedících přírodních oblastech. Vybrány byly dva druhy domácích dřevin v kultivarech, které lépe vyhovují řešenému prostoru z důvodu velikosti prostoru, klimatických změn či funkcím a náplni plochy. Jedná se o lípu Tilia cordata ‘Ranco’ která navazuje na stávající vzrostlé lípy i znak obce ovšem dorůstá menších rozměrů a zdá se vykazovat lepší předpoklad zvládnutí klimatických změn. Druhou vybranou dřevinou je neplodící plnokvětá třešeň Prunus avium ‘Plena’. Tato dřevina byla vybrána jako odkaz na užívání ovocných dřevin a symboliky čtyř ročních období v barokních zahradách. Neplodící kultivar byl vybrán z důvodu náročnosti údržby v místě s vodním/herním prvkem. Záhony jsou navržené jako extenzivní se schopností retence a postupného vsaku dešťové vody. Sestaveny jsou ze směsi bylin a trvalek s modrými a bílými květy.

Modro-zelená infrastruktura

Modrá infrastruktura je inspirována přirozeným cyklem vody v přírodě. Primárním cílem je zasáknout vodu hned po dopadu na místě. Proto je většina zpevněných povrchů řešena propustnou dlažbou nebo dlažbou se zatravněnou spárou. V případě přílivových dešťů je voda spádováním povrchů svedena do trvalkových dešťových záhonů, které podobně jako vodní prvek nabízí kapacitu k zadržení vody. Zasáknutá voda tak v přirozeném cyklu doplňuje hladinu spodní vody. Vodní prvek je pak napájen pumpou která v podobě moderního herního prvku odkazuje na historickou studnu/pumpu. Voda ze střech je částečně vedena do záhonu a částečně do retenční nádrže ze které je možné vést závlahu pro suché dny.

 

 

 


 
vítězný návrh - autor: U/U studio
vítězný návrh - autor: U/U studio
vítězný návrh - autor: U/U studio
vítězný návrh - autor: U/U studio
vítězný návrh - autor: U/U studio
autor návrhu: m2au
autor návrhu: m2au
autor návrhu: re:architekti
autor návrhu: re:architekti
autor návrhu: re:architekti
autor návrhu: re:architekti
autor návrhu: ateliér k světu
autor návrhu: ateliér k světu
autor návrhu: ateliér k světu