Co je Národní síť Zdravých měst ČR

V roce 1988 iniciovala OSN – světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních českých měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

NSZM je dnes mezinárodně certifikovaná organizace, která zastřešuje desítky municipalit - měst, obcí, krajů a také mikroregionů.

Pojmem „zdravou“ může být označena municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá životním prostředím, zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

Jaké jsou přínosy členství v NSZM?

 • zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)
 • využití principů a doporučení EU a OSN pro kvalitní udržitelný rozvoj městské části
 • využití informací a služeb k získávání finančních zdrojů (dotace, fondy EU)
 • možnost výměny zkušeností v ČR i v zahraničí
 • využití pomoci při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje městské části
 • možnost spolupráce s odbornými partnery v ČR i v zahraničí
 • dobrá vizitka pro tuzemské i zahraniční návštěvníky

Jaké jsou vize Zdravého města?

 • udržitelné město
 • město pro děti
 • zdravý život jako hobby
 • město jako domov
 • město informací a technologií
 • prosperující město
 • naše město stojí za to vidět

Neoddělitelnými pojmy v souvislosti s členstvím v NSZM jsou :

Místní agenda 21 (MA 21)

MA 21 je progresivní metoda, která zastřešuje zvyšování kvality veřejné správy a vede k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.
Správné uplatnění MA 21 by mělo přinést kromě kvalitnější a efektnější práce veřejné správy i řadu přidaných hodnot – spokojenost obyvatel, jejich zapojování do veřejného života i do spolurozhodování o věcech veřejných a o strategii rozvoje obce.

Komunitní plánování (KP)

Komunitní plán nebo také „Plán zdraví a života“ je dohoda, která formuluje problémy z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obce, města či regionu. KP vzniká tzv. procesem „plánování odspodu“ za účasti a zapojení veřejné správy, odborníků a zástupců široké veřejnosti a je důležitým podkladem pro tvorbu strategického plánu konkrétní municipality.

Data Plán

Představuje informační databázový nástroj Národní sítě zdravých měst, který slouží zdravým obcím, městům a regionům k tomu, aby dovedly přehledně a efektivně řídit procesy ve veřejné správě. V podstatě se jedná o zapracování střednědobých a dlouhodobých investičních záměrů a dalších procesů, souvisejících s výkonem veřejné správy včetně jejich financování, osobní zodpovědnosti a možnosti kontroly veřejností.

Databáze Dobrá Praxe

Pomáhá shromažďovat, systematicky třídit a poté nabízet jednotlivé příklady dobré praxe zájemcům z řad státní správy a samosprávy, neziskovým organizacím, soukromému sektoru, ale i jednotlivcům z řad veřejnosti.

Udržitelný rozvoj

Velmi často se můžeme setkat s konstatováním, že udržitelný rozvoj je odpovědí na stále se prohlubující negativní důsledky působení člověka na tuto planetu a její jednotlivé složky. Podstatou udržitelného rozvoje je sladění sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře lidské společnosti tak, aby současná generace neohrožovala uspokojováním svých potřeb možnosti a schopnosti příštích generací uspokojovat své vlastní potřeby.