„Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
200000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
13.12.2016
Konec lhůty pro podání nabídek: 
19.1.2017
Předmět zakázky: 
vypracování projektové dokumentace
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 20.12 2016 ve 10,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 19. 1. 2017 11,30hod
Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 osvědčení o autorizaci projektanta
Příloha č.6 Min 3 reference na obdobnou zakázku
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 1. 2017 14,00 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky