Zvláštní orgán Městské části Praha-Libuš - Komise k projednávání přestupků

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: prestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Kateřina Havlíková, havlikova@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr

Co je to přestupek?

Přestupkem se rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, který nedosahuje závažnosti trestného činu. Aby se jednalo o přestupek, musí být daný čin v zákoně za přestupek výslovně označen a musí vykazovat zákonem stanovené znaky. Přestupek může spáchat fyzická i právnická osoba. Aby byl přestupek spáchán, je nutné zavinění, přičemž zavinění může být úmyslné nebo nedbalostní.

Co je přestupkové řízení?

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení, které se zahajuje z moci úřední. Účelem přestupkového řízení je zjistit, zda se skutek skutečně stal, zda se jedná o přestupek, kdo jej spáchal a jaký druh správního trestu je možné uložit.

Existuje několik přestupků, u nichž je možné řízení zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku (např. urážka na cti nebo krádež mezi osobami blízkými), která dostane přiměřenou lhůtu k podání souhlasu.

Jaká je promlčecí doba přestupku

Přestupkový zákon[1] stanovil u méně závažných přestupků promlčecí dobu, tedy dobu, po jejímž uplynutí zaniká odpovědnost za přestupek, na jeden rok. U závažnějších přestupků s horní hranicí pokuty 100 000 Kč zákon stanovuje promlčecí dobu tři roky.

Které přestupky projednává Komise pro projednávání přestupků Praha-Libuš?

Komise pro projednávání přestupků je příslušná projednávat přestupky:

  1. proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje,
  2. proti pořádku v územní samosprávě,
  3. proti veřejnému pořádku,
  4. proti občanskému soužití a
  5. proti majetku.

Jaká jsou práva oznamovatele přestupku?

Je-li oznamovatel zároveň účastníkem řízení, zůstává mu právo být informován o průběhu a výsledku řízení a právo nahlížet do správního spisu. Oprávnění být informován o průběhu a výsledku řízení a právo nahlížet do spisu přiznává přestupkový zákon i osobě přímo postižené spácháním přestupku.

V případě, že o to oznamovatel výslovně požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, věc odložil nebo podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. V takovém případě doporučujeme připojit své kontaktní údaje.


[1] Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Text je z části čerpán z webových stránek https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/spravni-rizeni/spravni-rizeni/rada/prestupkove-rizeni, kde také najdete podrobnosti k přestupkům, přestupkovému řízení a fungování přestupkové komise.