Rekonstrukce teras v MŠ Lojovická

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
300000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
23.2.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
9.3.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dvou teras v MŠ Lojovická, Lojovická 557, 142 00 Praha 4 – Libuš spočívající v provedení stavebních úprav tak, aby nový stav vyhovoval požadavkům BOZP a také zajišťoval pro děti v MŠ lepší komfort a příjemnější venkovní pobyt a to zejména v letních měsících, kdy jsou venkovní plochy hojně využívány k pobytu dětí. Jedná se především o instalaci dvou nových dřevěných teras včetně nezbytných terénních úprav.
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek 9. 3. 2017 9,00 hod

Prohlídka místa plnění 27. 2. 2017 13,00 hod

Otevírání obálek 10. 3. 11,30 hod

Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č.5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 
Příloha č.6 Oceněný výkaz výměr