Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Lahovice.

Vyvěšeno: 9.3.2012 Svěšeno: 10.4.2012 0018.pdf (pdf, 321.98 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků parc. č. 618/1 a 618/2 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 9.3.2012 Svěšeno: 26.3.2012 0016.pdf (pdf, 372.5 KB)

MHMP - Závěr zjišťovacího řízení - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia-Libuš.

Vyvěšeno: 7.3.2012 Svěšeno: 23.3.2012 0012.pdf (pdf, 3.13 MB)

MČ Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

Vyvěšeno: 5.3.2012 Svěšeno: 21.3.2012 0010.pdf (pdf, 520.38 KB)

Mgr. Pavel Štrbík, advokát - Dražební vyhláíška č. 784/2011.

Vyvěšeno: 5.3.2012 Svěšeno: 21.3.2012 0011.pdf (pdf, 1.77 MB)

Katastrální úřad Pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chodov.

Vyvěšeno: 2.3.2012 Svěšeno: 2.4.2012 0008.pdf (pdf, 293.93 KB)

Městská část Praha-Libuš - výroční zpráva za rok 2011.

Vyvěšeno: 2.3.2012 Svěšeno: 19.3.2012 0009.pdf (pdf, 361.39 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce kabelů VN, Praha 12 - Cholupice, ul. U Nové Louky.

Vyvěšeno: 1.3.2012 Svěšeno: 19.3.2012 0007.pdf (pdf, 281.91 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce kabelů VN, Praha 12 - Písnice, ul. Hoštická.

Vyvěšeno: 1.3.2012 Svěšeno: 19.3.2012 0006.pdf (pdf, 1.37 MB)

Městská část Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2012.

Vyvěšeno: 1.3.2012 Svěšeno: 21.3.2012 0005.pdf (pdf, 441.21 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace v ul. Ke Kašně, SO 100 - komunikace a zpevněné plochy.

Vyvěšeno: 28.2.2012 Svěšeno: 15.3.2012 0003.pdf (pdf, 945.28 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Úprava napájecí sítě 22kV Krč a okolí.

Vyvěšeno: 27.2.2012 Svěšeno: 14.3.2012 0002.pdf (pdf, 174.21 KB)

MČ Praha 12 - Usnesení - zastavení územního řízení ve věci oplocení části pozemku parc. č. 466 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 21.2.2012 Svěšeno: 8.3.2012 0988.pdf (pdf, 1.39 MB)

Úřad pro civilní letectví - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma se zákazem laserových zařízení letiště Praha Ruzyně.

Vyvěšeno: 20.2.2012 Svěšeno: 7.3.2012 0983.pdf (pdf, 1.98 MB)

Městská část Praha-Kolovraty - Vyhlášení konkursního řízení na fuknci ředitele-ředitelky Mateřské školy Praha-Kolovraty.

Vyvěšeno: 17.2.2012 Svěšeno: 2.4.2012 0982.pdf (pdf, 466.69 KB)

Městská část Praha-Kolovraty - Vyhlášení konkursního řízení na fuknci ředitele-ředitelky Základní školy Praha-Kolovraty.

Vyvěšeno: 17.2.2012 Svěšeno: 3.4.2012 0981.pdf (pdf, 454.81 KB)

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva v roce 2012 na 27. 2. 2012

Vyvěšeno: 16.2.2012 Svěšeno: 28.2.2012 0978.pdf (pdf, 235.52 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na pozemku parc. č. 428/20 v k.ú. Libuš, ul. Obrataňská, Praha 4.

Vyvěšeno: 16.2.2012 Svěšeno: 5.3.2012 0979.pdf (pdf, 330.04 KB)

Predistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 15.2.2012 Svěšeno: 6.3.2012 0977.pdf (pdf, 435.4 KB)

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 13.2.2012 Svěšeno: 29.2.2012 0976.pdf (pdf, 1022.93 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení a nařízení veřeného ústního jednání - Neveřejná vrtaná studna s připojením na pozemku parc. č. 871/1 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 10.2.2012 Svěšeno: 27.2.2012 0975.pdf (pdf, 1 MB)

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemcích komunikacích v Praze 4 - Modřanech a Libuši.

Vyvěšeno: 9.2.2012 Svěšeno: 27.2.2012 0973.pdf (pdf, 1.18 MB)

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - umístění dopravního označení v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 9.2.2012 Svěšeno: 27.2.2012 0972.pdf (pdf, 4.19 MB)

MČ Praha-Libuš - Veřejná zakázka malého rozsahu - TSD-Revitalizace parku U Zahrádkařské kolonie.

Vyvěšeno: 8.2.2012 Svěšeno: 24.2.2012 0969.pdf (pdf, 7.2 MB), posta 0165.pdf (pdf, 358.44 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Polyfunkční dům Libušská, Dobronická.

Vyvěšeno: 7.2.2012 Svěšeno: 23.2.2012 0967.pdf (pdf, 4.68 MB)

MČ Praha 12 - Výzva - Bytový areál Nový Park - Písnice, Praha-Libuš, dešťová kanalizace s retenčním příkopem.

Vyvěšeno: 7.2.2012 Svěšeno: 23.2.2012 0966.pdf (pdf, 2.72 MB)

MHMP - Informace - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 6.2.2012 Svěšeno: 2.3.2012 0965.pdf (pdf, 415.59 KB)

MČ Praha-Libuš - Záměr pronajmout objekt a zahradu v ulici Ke Kašně č.p. 100

Vyvěšeno: 3.2.2012 Svěšeno: 20.2.2012 scan0063.pdf (pdf, 260.76 KB)

Městská část Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

Vyvěšeno: 1.2.2012 Svěšeno: 2.3.2012 0964.pdf (pdf, 4.76 MB)

Městská část Praha-Libuš - Vyhlašuje grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2012.

Vyvěšeno: 31.1.2012 Svěšeno: 1.3.2012 0964.pdf (pdf, 4.76 MB)

Městská část Praha-Lipence - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele-ředitelky Základní školy Praha-Lipence.

Vyvěšeno: 30.1.2012 Svěšeno: 2.4.2012 0961.pdf (pdf, 634.88 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Uhřiněves.

Vyvěšeno: 27.1.2012 Svěšeno: 27.2.2012 0957.pdf (pdf, 519.22 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z2001/00) a veřejném projednání vyhodnocení vlivů této změny na údržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 27.1.2012 Svěšeno: 19.3.2012 0958.pdf (pdf, 973.23 KB)

Úřad pro civilní letectví - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Točná.

Vyvěšeno: 27.1.2012 Svěšeno: 13.2.2012 0959.pdf (pdf, 6.02 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

Vyvěšeno: 26.1.2012 Svěšeno: 13.2.2012 0955.pdf (pdf, 914.4 KB)

Exekutorský úřad Hradec Králové, JUDr. Marcela Dvořáčková - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 25.1.2012 Svěšeno: 22.2.2012 0952.pdf (pdf, 1.32 MB)

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Zveřejnění exekučního příkazu na provedení exekuce prodejem nemovistí povinného.

Vyvěšeno: 25.1.2012 Svěšeno: 10.2.2012 0951.pdf (pdf, 801.11 KB)

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 25.1.2012 Svěšeno: 26.3.2012 0950.pdf (pdf, 340.2 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů.

Vyvěšeno: 23.1.2012 Svěšeno: 8.2.2012 0949.pdf (pdf, 1.45 MB), posta 006.pdf (pdf, 382.24 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhlškou - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace v ul. Ke Kašně.

Vyvěšeno: 20.1.2012 Svěšeno: 6.2.2012 0948.pdf (pdf, 1.08 MB)

MHMP veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2755/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města a o veřejném projednání výhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 20.1.2012 Svěšeno: 7.3.2012

MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání Zastupitelstva na 25. 1. 2012

Vyvěšeno: 18.1.2012 Svěšeno: 26.1.2012 0945.pdf (pdf, 260.44 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v katastrálním území v k.ú. Řepy.

Vyvěšeno: 17.1.2012 Svěšeno: 15.2.2012 0943.pdf (pdf, 544.23 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Stodůlky.

Vyvěšeno: 17.1.2012 Svěšeno: 15.2.2012 0942.pdf (pdf, 319.3 KB)

HMP - Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 13.1.2012 Svěšeno: 13.3.2012 scan0057.pdf (pdf, 239.28 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - nástavba podkroví a přístavby schodiště ke stávajícímu RD č.p. 14, k.ú. Písnice, při ulici Na Konečné

Vyvěšeno: 12.1.2012 Svěšeno: 30.1.2012 scan0054.pdf (pdf, 1.98 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rekonstrukce kabelů VN, Praha 12 - Cholupice, ul. U Nové Louky

Vyvěšeno: 11.1.2012 Svěšeno: 27.1.2012 scan0052.pdf (pdf, 1.04 MB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rekonstrukce kabelů VN, Praha 12 - Písnice, ul. Hoštická

Vyvěšeno: 11.1.2012 Svěšeno: 27.1.2012 scan0051.pdf (pdf, 1018.26 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení výjimky z OTPP a územní rozhodnutí o dělení pozemků

Vyvěšeno: 10.1.2012 Svěšeno: 26.1.2012 scan0049.pdf (pdf, 1.85 MB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25. 1. 2012

Vyvěšeno: 9.1.2012 Svěšeno: 26.1.2012 scan0048.pdf (pdf, 300.74 KB)

MČ Praha-Libuš - Záměr prodat vozidlo AVIA A - 30k, dopravní automobil DVS 12/A 30 (hasičský vůz)

Vyvěšeno: 6.1.2012 Svěšeno: 23.1.2012 scan0047.pdf (pdf, 229.17 KB), posta 0242.pdf (pdf, 113.52 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - přístavba zádveří k rodinnému domu, terénní úpravy, parc.č. 166/10, 166/14 a 166/20 v k.ú. Písnice, v Praze 4.

Vyvěšeno: 5.1.2012 Svěšeno: 23.1.2012 0941.pdf (pdf, 2.33 MB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba rodinného domu č.p. 13 v k.ú. Libuš, na pozemcích prac.č. 459 a 460 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 4.1.2012 Svěšeno: 20.1.2012

Městská část Praha - Satalice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí úřadu - tajemník úřadu Městské části Praha - Satalice.

Vyvěšeno: 4.1.2012 Svěšeno: 23.1.2012 0939.pdf (pdf, 813.29 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - Písnické rezidence - Vrtilka.

Vyvěšeno: 2.1.2012 Svěšeno: 18.1.2012 0938.pdf (pdf, 6.16 MB)

MČ Praha 12 - Výzva - seznámení se s projektovou dokumentací, Polyfunkční dům Libušská, Dobronická.

Vyvěšeno: 29.12.2011 Svěšeno: 16.1.2012 0935.pdf (pdf, 796.68 KB)

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 29.12.2011 Svěšeno: 29.2.2012 0936.pdf (pdf, 343.44 KB)

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Zveřejnění dražební vyhlášky.

Vyvěšeno: 22.12.2011 Svěšeno: 24.2.2012 0933.pdf (pdf, 1 MB)

Soudní exekutor - Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 - Zveřejnění dražební vyhlášky.

Vyvěšeno: 22.12.2011 Svěšeno: 26.1.2012 0932.pdf (pdf, 1.98 MB)

Dražby EU, s.r.o. - Oznámení o upuštění od dražby nedobrovolné č. 782011.

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 6.2.2012 0929.pdf (pdf, 703.64 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy (Z 2600/00, Z 2710/00) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů těchto změn na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 19.1.2012 0927.pdf (pdf, 922.63 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2274/00, Z 2573/00).

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 19.1.2012 0930.pdf (pdf, 849.94 KB)

MHMP - Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa).

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 17.1.2012 0928.pdf (pdf, 394.79 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Michle.

Vyvěšeno: 16.12.2011 Svěšeno: 16.1.2012 0926.pdf (pdf, 250.28 KB)

Pražská plynárenská, a.s. - Oznámení o umístění mobilní obchodní kanceláře.

Vyvěšeno: 15.12.2011 Svěšeno: 2.7.2012 0918.pdf (pdf, 406.75 KB), 0013.pdf (pdf, 6.61 MB)

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 15.12.2011 Svěšeno: 15.2.2012 0917.pdf (pdf, 310.67 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o dělení pozemku č.parc. 781/1 (zahrada) v k.ú. Písnice, obec Praha

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 27.12.2011 scan0040.pdf (pdf, 1015.64 KB)

MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o umístění stavby Areál skladů Libušská 118 - I. etapa a výzva účastníkům řízení k vyjádření se k odvolání

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 27.12.2011 scan0039.pdf (pdf, 1.13 MB)

MČ Praha 4 - Oznámení o uložení písemnosti - Ondřej Laub

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 27.12.2011 scan0038.pdf (pdf, 212.29 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 17.1.2012 scan0041.pdf (pdf, 691.67 KB)

MČ Praha-Libuš - Svolání 7. zasedání Zastupitelstva na 14. 12. 2011

Vyvěšeno: 7.12.2011 Svěšeno: 15.12.2011 scan0035.pdf (pdf, 168.2 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o dělení pozemků a umístění stavby nazvané Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů.

Vyvěšeno: 6.12.2011 Svěšeno: 29.12.2011 0912.pdf (pdf, 881.79 KB)

HMP - Správa služeb hl.m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 5.12.2011 Svěšeno: 6.2.2012 scan0028.pdf (pdf, 228.95 KB)

Dražby EU, s.r.o. - Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 782011.

Vyvěšeno: 25.11.2011 Svěšeno: 6.2.2012 0906.pdf (pdf, 3.31 MB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú. Chodov.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 27.12.2011 0904.pdf (pdf, 324.35 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - nástavba podkroví a přístavba schodiště parc. č. 81/2 k.ú Písnice k stávajícímu rodinnému domu č.p. 14 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 12.12.2011 0902.pdf (pdf, 969.92 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o spojení územního řízení o povolení výjimky, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - dělení pozemku parc. č. 154 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 12.12.2011 0901.pdf (pdf, 1.14 MB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Slavko Ševčík.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 12.12.2011 0903.pdf (pdf, 284.39 KB)

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 23.11.2011 Svěšeno: 23.1.2012 0900.pdf (pdf, 307.36 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Kamýk.

Vyvěšeno: 16.11.2011 Svěšeno: 15.12.2011 0898.pdf (pdf, 245.78 KB)

MHMP, Odbor ochrany prostředí - Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2012 - více na www.praha.eu - záložka Dotace a granty.

Vyvěšeno: 14.11.2011 Svěšeno: 20.12.2011 0891.pdf (pdf, 4.26 MB)

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí - rozklad společnosti REKO-AM, s.r.o.

Vyvěšeno: 11.11.2011 Svěšeno: 28.11.2011 0889.pdf (pdf, 2.6 MB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - stavební povolení - pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 835/91 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 8.11.2011 Svěšeno: 24.11.2011 0878.pdf (pdf, 3.24 MB)

MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku a umístění stavby - ul. V Hrobech, parc. č. 293/4 a 293/5 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 8.11.2011 Svěšeno: 24.11.2011 0877.pdf (pdf, 1.13 MB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na pozemku parc. č. 843/1 k.ú Písnice.

Vyvěšeno: 4.11.2011 Svěšeno: 21.11.2011 0874.pdf (pdf, 481.65 KB)

Mgr. Pavel Štrbík - Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby - dražební vyhláška č. 784/2011.

Vyvěšeno: 4.11.2011 Svěšeno: 7.12.2011 0873.pdf (pdf, 2 MB)

Finanční úřad pro Prahu 6 - Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky - Ke Quang Nguyen.

Vyvěšeno: 3.11.2011 Svěšeno: 21.11.2011 0872.pdf (pdf, 265.52 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libuššká - Kunratická spojka.

Vyvěšeno: 2.11.2011 Svěšeno: 18.11.2011 0870.pdf (pdf, 1.05 MB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o zamítnutí umístění stavby - Areál skladů Libušská 118 - I. etapa na pozemcích parc. č. 395/13, 395/14, 395/15, 395/16, 395/17 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 2.11.2011 Svěšeno: 18.11.2011 0869.pdf (pdf, 1.42 MB)

Ú MČ Praha-Libuš - Svolání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 9.11.2011.

Vyvěšeno: 1.11.2011 Svěšeno: 10.11.2011 0866.pdf (pdf, 230.06 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, Polyfunkční dům na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 27.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0862.pdf (pdf, 2.88 MB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat vozidlo Škoda 706 RTH CAS 25 - hasičská cisterna.

Vyvěšeno: 27.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0861.pdf (pdf, 748.3 KB)

MHMP - Odbor ochrany prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia-Libuš.

Vyvěšeno: 27.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0864.pdf (pdf, 420.56 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3. etapa - 2011 - 2012.

Vyvěšeno: 25.10.2011 Svěšeno: 29.11.2011 0859.pdf (pdf, 3.71 MB)

MČ Praha 12 - Výzva, doplnění návrhu - polyfunkční dům Libušská, Dobronická.

Vyvěšeno: 24.10.2011 Svěšeno: 9.11.2011 0858.pdf (pdf, 1.12 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - dělení pozemku parc. č. 781/1 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0852.pdf (pdf, 885.88 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení platnosti stavebního povolení - zpomalovací prahy v ulici Lojovická a K Hájovně.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0854.pdf (pdf, 1.63 MB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Savko Ševčík.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0851.pdf (pdf, 268.69 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Vladislav Varadi.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0850.pdf (pdf, 255.45 KB)

Katastrální úřad pro halvní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Háje.

Vyvěšeno: 18.10.2011 Svěšeno: 3.11.2011 0849.pdf (pdf, 244.99 KB)

Stránky